judul blog

Gudang Data Notes dan SS Facebookers Syiah Berikut Beberapa Tulisan Penting Seputar Syiah

Minggu, 19 Desember 2010

PARA PERAWI SYIAH DALAM BUKHORI

Berikut adalah daftar nama-nama perawi hadith dari golongan Syiah yang masuk dalam hadith Shohih Bukhari.

1. Aban bin Tughlab bin Rabah al kufi (w 141 H)
2. Ibrahim bin yazid an Nakha'i al kufi al faqih (w 286 H)
3. Ismail bin khalifah al mulai al kufi
4. Ismail bin zakaria al asadi al khalqani al kufi
5. Ismail bin abbad bin abbas athaliqani (ash shahib bin abbad)
6. Ismail bin Abdurahman bin abi karimah al kufi (w 245H)
7. Talid bin sulaiman al kufi
8. Sabit bin dinar atau abu hamzah ats tsumali (w 150H)
9. Tsuwairbin abi Fakhitah
9. Jabir bin Yazid bin Harits al Ja'fi (w 127H)
10. Jarir bin Abdul Hamid ad dhabbi (w.187)
11. Ja'far bin ziyad al ahmar (w 167)
12. Ja'far bin sulaiman ad dhab'i al bisri (w.178)
13. Jami' bin Amirah
14. Al haris bin husairah (abu nu'man)
15. al Haris bin Abdullah al Hamdani (w. 65H)
16. Habaib bin Abu tsabit alasadi al kahili (w.119H)
17. Hasan bin Hayy bin shaleh al hamdani (w.169H)
18. Hakam bin uthaibah al kufi (w 115H)
19. Hummad bin isa al juhni
20. Hamran bin a'yan
21. Khalid bin mukhallad al qatwani (abu haitsan)
22. Daud bin abi 'auf (abul jahhaf)
23. Zabid bin haritsbin abdulkarim al yami (abu abdurrahman) ( w 124H)
24. Zaid bin al Habab (abul hasan) at tamimi
25. Salim bin abul ju'di al asya'i (w 98H)
26. Salim bin abi hafsah al ijli (w 137H)
27. Sa'ad bin tharif al iskaf al handhali
28. Said bin asywa'
29. Sa'id bin khaisan al hilali
30. salamah ibnil fadhal al abrasy
31. salmah bin kuhail bin hushain al hadhrami (abu yahya)
32. sulaiman bin shard al khuzai
33. sulaiman bin tharkhan at taimi
34. syuraik bin abdullah bin sinan bin anas an nakhai (w 198H)
35. Syu'bah bin hajaj (abu bustam) (w 160H)
36. Sa'sa'ah bin shauhan bin hujr bin harits al'abdi
37. Thawus bin Kisam al khaulaini al hamdani al yamani (abu abdurrahman)
38. Salim bin Amar bin syufyan (abul aswad ad duali)
39. Amir bin wa'ilah bin abdullah al laitsi al makki (abu thufail)
40. 'Abbad bin ya'kub al asadi ar Rawjini
41. Abdullah bin daud al hamdani(w 212H)
42. Abdullah bin syaddad bin hadi 9usamah) bin 'amr al laitsi
43. Abdullah bin umar bin muhammad bin abban al Qurasyi (masykadanah) (w 237 H)
44. Abdullah bin luhai'ah bin uqbah al hadhrami(w274)
45. Abdurrahman bin shaleh al azdi (w 235H)
46. Abdur Razzaq bin Humambin nafi al himyari ash shan'ani (w 211H)
47. Abdul malik bin A'yan
48. Ubaidillah bin musa al abbsi (w 213)
49. Usman bin umair (abul yaqdzan) ats tsaqafi
50. 'Adi bin sabit athiyah bin sa'ad
51. Ala bin salih at taimi
52. Alqamah bin qais an nakhai (abu syibli) (w 62H)
53. Ali bin al ja'adi al jauhari al Baghdadi(w 203H)
54. Ali Bin Budimah
55. Ali bin zaid bin abdullah bin zubair al qurayi at taimi (w 131 H)
56. Ali bin saleh (w 151 H)
57. Ali bin ghurab (abu yahya) al Fazari (w 184H)
58. Ali bin Qadim al khuzai (w 213H)
59. Ali bin Mundzir ath tharaifi (w 256H)
60. Ali bin Hasyim al Khazzaz al 'aidzi (w 181H)
61. Ammar bin Zuraiq al kufi
62. Ammar bin Mu'awiyah (w 133H)
63. Umar bin Abdullah Asabi'i al hamdani (138H)
64. 'Auf bin Abi Jamilah (abu sahl) (w 146H)
65. Al Fadhal bin Dukain bin hammad al mulai
66. Fudhail bin mazruq al aghrarr ar rawwasi (w 158 H)
67. Fithr bin Khalifah al hannath (w 153 H)
68. Malik bin Isma'il bin ziyad al hindi (w 195 H)
69. Muhammad bin Abdullah ad dhabi an naisaburi (w 145H)
70. Muhammad bin ubaidillah bin abi rafi' al madani
71. Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan (w. 194H)
72. Muhammad bin Muslim bin Tha'ifi (w 127H)
73. Muhammad bin Musa bin abdullah al fithri al madani
74. Mu'awiyyah bin ammar ad duhni al bujali (w 175H)
75. Ma'ruf bin kharbudz al karkhi (w 200H)
76. Mansur ibnu Mu'tamar bin abdullah bin rabi'ah as silmi (w 132 H)
77. Al Minhal bin Ammar al kufi
78. Musa bin Qais Al Hadhrami
79. Nafi' bin Harits abu daud an nakha'i al hamdani
80. Nuh bin Qais bin rabah al hidani
81. Harun bin sa'ad al a ijli
82. Hasyim bin Barid bin zaid (abu 'ali)
83. Hubirah bin Buraim al Himyari
84. Hisyam bin ziyad (abul miqdam) (w 245H)
85. Hisyam bin Hasym bin nuzhair bin maisarah (w 283 H)
86. Waki' bin jarrah bin mulaih bin 'adi (w 197 H)
87. Yahya bin jazzar al irni
88. yahya bin sa'id al qaththan (w 198H)
89. Yazid bin abni Ziyad (w 136 H)
90. Abu Abdullah al jadli
91. Ahmad ibn al Muffadhdhal ibn al kufi al hafri
92. Isma'il bin abban al azdi al kuffi al warraq
93. Ismail bin Musa al fazari al kufi
94. Tsuwair bin Abi Fakhitah (abu Jahm) al kufi
95. Juma'i bin Umairah bin Tsa'labah at taimi
96. sulaiman bin qaram bin mu'adz (abu daud) adz dzabi
97. Sulaiman bin muhran al kahili al kufi al a'masy
98. Abdullah bin maimun al Qaddah al makki
99. Atiyyah bin sa'ad bin junadah al aufi (abul hasan)
100. Muhammad bin khazim adh dharir at tamimi

Lihat di :al ishabah SYIHABUDDIN AHMAD IBN HAJAR dan yang menulis al Isti'ab ABU AMAR YUSUF IBN ABDUL BUIARR dan yang nulis Usd Gahah Ibn Atsir. Atau cari dalam tulisan Abu bakar aceh, syi'ah rasionalisme dalam Islam hal 215

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Allah